www.restaurant-week.cz

I. Obecné informace

 1. Společnost Food Stories Agency s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 17623880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 373791 (dále jako „Společnost“ nebo „Zprostředkovatel“), prostřednictvím svého rezervačního portálu nacházejícího se na webové adrese www.restaurant-week.cz (dále jako „Internetové stránky“), nabízí zákazníkům a zájemcům (dále jako „Zákazník“) zprostředkování smluv na využívání služeb (dále jako „Smlouva“) s poskytovatelem služeb, kterým je provozovatel stravovacího zařízení (dále jako „Restaurace“).
 2. VOP upravují proces zprostředkování Smlouvy, a také způsob uzavření Smlouvy mezi Restaurací a Zákazníkem.
 3. VOP jsou součástí Smlouvy, která spočívá v přípravě jídla a jeho servírování, uzavřené mezi Zákazníkem a Restaurací (dále jako „Stravovací služby“).
 4. Zákazník si z dostupných možností na Internetových stránkách vybere Restauraci, dostupný den a čas, kdy chce Stravovací službu v Restauraci využít a také dostupný typ jídla (dále jako „Rezervace“) a zaplatí předem prostřednictvím Internetové stránky na účet Zprostředkovatele.
 5. Zákazník využívá Stravovací služby osobně nebo určí další osoby, které mohou využít jím objednané Stravovací služby. Práva a povinnosti ze Smlouvy může Zákazník převést na další osobu nebo osoby.
 6. Zákazníkovi vzniká právo využít Stravovací služby v případě, kdy se on sám nebo osoby jím pověřené dostaví do Restaurace za podmínek uvedených v Rezervaci.
 7. Zprostředkovatel odpovídá pouze za fungování rezervačního systému na Internetových stránkách.
 8. Zprostředkovatel není poskytovatelem Stravovacích služeb. Mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem není smluvní vztah.
 9. Zprostředkovatel nenese odpovědnost:
 • za jakékoliv škody způsobené Restaurací Zákazníkovi;
 • za vhodnost objednaných Stravovacích služeb pro konzumaci Zákazníkem;
 • a za další povinnosti Restaurace vůči Zákazníkovi podle Smlouvy.

II. Zákaznický účet

 1. Zákazník nebo kterákoliv jiná osoba (dále jako „Uživatel“) si může vytvořit zákaznický účet (dále jako „Zákaznický účet“), a to prostřednictvím registrace na Internetových stránkách.
 2. Zákaznický účet slouží k uzavření jedné nebo více smluv Stravovacích služeb a uplatňovaní dalších práv Zákazníka dle VOP, za podmínky, že Uživatel vyplní požadované údaje v tomto Zákaznickém účtu.
 3. Prostřednictvím Zákaznického účtu může Uživatel

a) vytvářet Rezervace,

b) sledovat historii uzavřených Smluv zadaných prostřednictvím Zákaznického účtu,

c) sledovat status Rezervace,

d) používat kontaktní formulář,

e) přihlásit se k odběru newsletteru Zprostředkovatele,

f) podat stížnost,

g) přidat hodnocení Zprostředkovatele, Restaurace, Stravovacích služeb a Zprostředkování služeb.

4. Podmínkou vytvoření Zákaznického účtu je registrace – vyplnění registračního formuláře, ve kterém je potřebné vyplnit a uvést následující údaje: e-mailovou adresu, heslo a další potřebné údaje, a dále provést další případné požadované kroky. 

5. Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zaslána zpráva s uvedením způsobu potvrzení registrace spolu s dalšími informacemi. Okamžikem potvrzení registrace je uzavřena smlouva mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem, jejímž předmětem je užívání Zákaznického účtu (dále jako „Dohoda o zákaznickém účtu“). 

6. Zákazník je povinen v Zákaznickém účtu uvádět správně a pravdivě údaje o své osobě a zajistit jejich aktualizaci. Nepřesnost, neúplnost a nesprávnost těchto údajů je k tíži Zákazníka.

7. Dohodu o zákaznickém účtu lze ukončit následujícími způsoby

a) e-mailem na adresu: [email protected], v e-mailu Zákazník uvede předmět „Zrušení účtu“.

Toto ukončení není možné, pokud nebyla doposud splněna Smlouva uzavřená za použití Zákaznického účtu, přičemž splněním Smlouvy se pro tyto účely rozumí využívání služby spočívající v přípravě jídla a jeho servírování v Restauraci, kterou si Zákazník zvolil.

8. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedeném Zákaznického účtu a v souvislosti s plněním práv a povinností stran Dohody o zákaznickém účtu se řídí Informací o zpracování osobních údajů, která je dostupná zde.

9. Uživatel nesmí zneužít Zákaznický účet k újmě Zprostředkovatele, a to především nesmí způsobit narušení nebo přetížení elektronických komunikačních systémů Zprostředkovatele nebo jiných subjektů přímo či nepřímo zapojených do provozování Internetových stránek.

10. Zákazník je povinen chránit přístupové údaje k Zákaznickému účtu. Zákazník není oprávněn umožnit užívání Zákaznického účtu třetím osobám.

11. Poruší-li Uživatel povinnosti podle VOP, Zprostředkovatel je oprávněn s okamžitou účinností ukončit Dohodu o Zákaznickém účtu a/nebo zamezit dalšímu přístupu Uživatele k Zákaznickému účtu, a to, aniž by se vyžadovala předchozí upozornění či výzva k nápravě Uživateli. Zprostředkovatel o tomto informuje Uživatele na e-mail, který Uživatel uvedl při vytvoření Zákaznického účtu.

III. Rezervace Stravovacích služeb

 1. Restaurace na Internetových stránkách nabízí Stravovací služby spočívající v poskytnutí festivalového menu, které odpovídá popisu zveřejněného na profilu Restaurace na Internetových stránkách (dále jako „Festivalové menu“).
 2. Každá Restaurace na Internetových stránkách uvádí:
 • podávaná Festivalová Menu,
 • datum, hodinu
 • cenu Festivalového menu s DPH,
 • alergeny Festivalového menu, a to na základě Nařízení (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a dalších právních předpisů.

3. Pouze Zákazníci se Zákaznickým účtem mohou provést Rezervaci.

4. Zákazník si vytvoří Rezervaci prostřednictvím funkce "Rezervovat", která je k dispozici na Internetových stránkách na profilu vybrané Restaurace. 

 • Zákazník při vytváření Rezervace uvede:
  • počet osob pro které vytváří Rezervaci, tedy počet Festivalových Menu,
  • typ Festivalového menu pro každou z těchto osob,
  • den a čas, kdy mají být Festivalová menu poskytnuta Zákazníkovi a osobám uvedeným Zákazníkem,
  • typ a počet festivalových koktejlů.
 • Obsah zadaný Zákazníkem v poli „Komentáře“ není pro Restauraci závazný.
 • Potvrzením Rezervace Zákazník prohlašuje, že je si vědom uvedených alergenů Festivalového menu, které si objednal.
 • Restaurace není povinna měnit složení Festivalového menu kvůli jakýmkoliv požadavkům Zákazníka.

5. Po dokončení Rezervace Zákazník obdrží shrnutí Rezervace spolu s celkovou cenou, kterou Zákazník odsouhlasí a potvrdí Zprostředkovateli tlačítkem „Rezervovat a zaplatit“. Jakmile Zákazník zaplatí za objednané Stravovací služby, vzniká právně závazná objednávka (dále jako „Objednávka“).

6. Zákazník si může telefonicky před nebo během návštěvy Restaurace vyžádat podrobné informace od personálu Restaurace. 

7. Stravovací služby uvedené na Internetových na Stránkách, které Restaurace tímto nabízí, představují nabídku Restaurace ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „Občanský zákoník“), s výhradou vyčerpání kapacit nebo jiné okolnosti na straně Restaurace či stojící mimo Restauraci, která by jí bránila, byť i částečně plnit Smlouvu. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za obsah nabídky.

8. Zprostředkovatel přijme Objednávku bez zbytečného odkladu, a doručí akceptaci Objednávky do e-mailu Zákazníka (dále jako „Akceptace“).

9. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Akceptace Zákazníkovi. Akceptace je doručena až po zaplacení Objednávky.

10. V případě zřejmé nesprávnosti způsobené v důsledku lidské chyby, technické závady nebo jiné okolnosti, která se týká ceny a vlastností Stravovací služby uvedené na Internetových stránkách, a to zejména, pokud skutečná cena Stravovací služby neodpovídá ceně uvedené na Internetových stránkách, nejedná-li se o slevu výslovně uvedenou Prodávajícím na Internetových stránkách, má Restaurace právo odstoupit od Smlouvy do sedmi dnů ode dne odeslání Objednávky, a to i pro provedení Akceptace. 

IV. Cena služby

 1. Zákazník je povinen zaplatit cenu za objednané Stravovací služby (dále jako „Cena služeb“).
 2. Cena služeb je uvedená v českých korunách na Internetových stránkách včetně DPH.
 3. Cena uvedená ve shrnutí Rezervace je konečná. Zákazník neplatí Zprostředkovateli odměnu za zprostředkování 
 4. Celková Cena služeb se počítá na základě počtu objednaných Festivalových menu.
 5. Cenu služby lze uhradit následujícími způsoby:
 • prostřednictvím platební karty;
 • prostřednictvím elektronického platebního systému Straal;
 • prostřednictvím služby PayU provozované společností PayU S.A., KRS:0000274399, se sídlem Grunwaldzka 186, 60-166, Poznaň, Polsko;

6. Po úhradě Ceny služeb Restaurace doručí Zákazníkovi elektronicky daňový doklad o úhradě Ceny služeb na jeho emailovou adresu; písemný daňový doklad Restaurace doručí Zákazníkovi, pokud o to Zákazník požádá osobně při využívání Stravovacích služeb v Restauraci.

7. Zákazník má právo od Smlouvy jednostranně odstoupit do 21:00, nejpozději do jednoho dne před plánovaným datem Rezervace, které je uvedeno v Akceptaci. V takovém případě Zprostředkovatel doručí na e-mail Zákazníka nabídku s jiným termínem, případně jinou Restauraci, kde může Zákazník využít Stravovací služby. Nesouhlasí-li Zákazník s tímto novým návrhem, vrátí Zprostředkovatel Zákazníkovi Cenu služeb do 7 dnů na účet, ze kterého byla uhrazena.

V. Poskytnutí objednaných Stravovacích služeb

 1. Zákazník nebo jím pověřeny osoby jsou povinni se osobně dostavit do provozovny Restaurace podle informací uvedených v Akceptaci. Nedorazí-li Zákazník nebo jiná jím pověřená osoba do Restaurace podle informací uvedených v Akceptaci, má se za to, že se vzdal práva na využívání Stravovacích služeb, které si Zákazník objednal. Dorazí-li Zákazník o více než 15 minut později, než je uvedeno v Akceptaci, má se za to, že Zákazník nedorazil ve smyslu předchozí věty.
 2. Aby zákazník mohl využívat objednané Stravovací služby, musí personálu Restaurace uvést jméno, na které byla Objednávka vytvořena. V případě pochybností o oprávněnosti osoby, která se dožaduje Stravovacích služeb, může Restaurace požádat tuto osobu o předložení Akceptace Objednávky, která slouží k prokázání, že Zákazník uzavřel Smlouvu, a že má právo využívat Stravovací služby v množství a za podmínek uvedených v Akceptaci.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění se týkají pouze Zákazníka a Restaurace. Zprostředkovatel pouze zprostředkovává Rezervace, a tedy není odpovědný za vadné plnění Restaurace.
 2. Práva a povinnosti Restaurace a Zákazníka týkající se práv Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovením Občanského zákoníku a to zejména § 1914 až 1925 Občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od Smlouvy a změna Smlouvy

 1. Na Smlouvu a tyto VOP se nevztahují ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Zákazník, který je Spotřebitelem nemůže odstoupit od Smlouvy, a to z důvodu, že Smlouva spočívá ve smyslu § 1837 písm. j) Občanského zákoníku ve stravování, a podle Smlouvy má být plněno k určitému datu.
 2. Zákazník může podat návrh na změnu data a času Rezervace nejpozději 24 hodin před časem uvedeném v Akceptaci.  Zákazník může rovněž za těchto podmínek podat návrh na změnu typu Festivalového menu a typu koktejlu (dále jako „Změna rezervace“.) Změnou Rezervace nelze žádat o změnu Restaurace, která má na základě Smlouvy poskytnout Zákazníkovi Stravovací služby. Zprostředkovatel a Restaurace mohou odmítnout návrh na Změnu rezervace. Změna rezervace se má za účinnou doručením Akceptace Změny Rezervace na e-mail Zákazníka Zprostředkovatelem.
 3. Zákazník může odstoupit od Smlouvy nejpozději 24 hodin před časem uvedeným v Akceptaci (dále jako „Odstoupení od smlouvy“).
 4. V případě Odstoupení od smlouvy do 24 hodin před časem Akceptace, má Zákazník nárok na vrácení Ceny služby do 7 dnů od potvrzení Odstoupení od smlouvy Zprostředkovatelem. Cena služby bude vrácena na bankovní účet Zákazníka, ze kterého byla Cena služby uhrazena.
 5. Došlo-li ke Změně rezervace, počítá se čas podle čl. IV 2., IV.3., IV.4. pro Odstoupení od Smlouvy a Změnu rezervace podle nových informací v poslední doručené Akceptaci na e-mail Zákazníka.
 6. Zákazník může učinit Odstoupení od Smlouvy následujícími způsoby
 • vyplněním elektronického formuláře, který lze najít zde: www.restaurant-week.cz, nebo
 • e-mailem na adresu: [email protected], v e-mailu Zákazník uvede předmět „Odstoupení od smlouvy“.

VIII. Hodnocení a recenze

 1. Prodávající umožňuje svým Zákazníkům hodnotit Zprostředkovatele, Restauraci a poskytnuté Stravovací služby (dále jako „Hodnocení festivalu“).
 2. Zákazník může poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím formuláře, do kterého přidá své Hodnocení festivalu. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na Internetových stránkách (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží s Akceptací na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Zákazník může přidat Hodnocení festivalu, pokud v souladu s těmito VOP uzavřel Smlouvu.
 4. Hodnocení festivalu nesmí být použito k nezákonným činnostem, zejména k činnostem, které představují nekalou soutěž, nebo k činnostem porušujícím osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Zprostředkovatele nebo třetích stran. Při Hodnocení festivalu je Zákazník povinen jednat v souladu s právními předpisy, těmito VOP a dobrými mravy.
 5. Hodnocení festivalu nejsou veřejně přístupná, slouží pouze pro potřeby kontroly kvality a zpětné vazby pro Restaurace a Zprostředkovatele.

IX. Vyhledávání na Internetových stránkách

 1. Zákazník může na Internetových stránkách vyhledávat Restaurace, které nabízejí Festivalová menu. Zákazník může na Internetových stránkách ovlivnit následující parametry určujících pořadí Restaurací ve vyhledávání:
  1. volné termíny;
  2. počet osob;
  3. geografická lokalita;
  4. typ podniku;
  5. typ kuchyně;
  6. typ pokrmů
  7. dietní omezení;
  8. typ jídla;
  9. příležitost;
  10. atmosféra;
  11. další.

2. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny na základě abecedního pořadí. Některé položky ve výsledcích vyhledávání mohou být upřednostněny, jelikož jsou Zprostředkovatelem zobrazovány přednostně z marketingových důvodů. To znamená, že některé nabídky se mohou zobrazovat na výraznějších/vyšších pozicích než ostatní. 

X. Slevové nabídky

 1. Zprostředkovatel a Restaurace si vyhrazují právo vytvářet, oznamovat a rušit slevové nabídky.
 2. Na Internetových stránkách mohou být nabízeny slevy na určité Festivalové menu. Podmínky slevových nabídek, včetně doby platnosti nabídky, výše slevy a dalších požadavků, jsou Zákazníkovi předem jasně sděleny.
 3. V případě slev pro skupiny platí slevy pro určitý počet osob, přičemž slevy mohou být poskytnuty pouze po splnění určitých podmínek, jako je minimální počet osob a jiné. Slevy pro skupiny se týkají pouze jedné konkrétní Objednávky. Objednávky nelze sčítat za účelem uplatnění slevy pro skupiny.
 4. Slevové nabídky a slevy pro skupiny mohou mít omezenou dobu platnosti, po kterou lze využít slevy. Tato doba platnosti je jasně definována v nabídce.
 5. Slevové nabídky mohou být omezené, například na určité Festivalové menu, určité množství objednávek nebo určitou částku. Tato omezení jsou Zákazníkovi předem jasně sdělena.
 6. V některých případech mohou být určitá Festivalová menu vyloučena ze slevových nabídek. Tyto výjimky jsou Zákazníkovi předem jasně sděleny.
 7. Slevy mohou být udělovány různými způsoby, například prostřednictvím slevových kódů nebo prostřednictvím slevových kupónů. Zákazník je informován o způsobu využití slevy předem.
 8. Slevové nabídky nelze kombinovat. Na jednu Objednávku lze uplatnit pouze jeden slevový kód nebo slevový kupón.
 9. Slevovou nabídku nebo slevu pro skupiny je třeba uplatnit před potvrzením Objednávky. Pozdější uplatnění slevové nabídky nebo slevy pro skupiny není možné.

XI. Stížnosti

 1. Zákazník má právo podat stížnost ohledně provozu Internetové stránky a kvality poskytovaných Stravovacích služeb. Za účelem usnadnění procesu by stížnost měla obsahovat minimálně identifikační údaje Zákazníka (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a volitelně telefonní číslo) s uvedením oprávněných námitek a připomínek k Internetových stránkách nebo k poskytovaným Stravovacím službám. Stížnost je nutné zaslat na adresu [email protected] nebo do sídla Zprostředkovatele.  V e-mailu Zákazník uvede předmět „Stížnost“.
 2. Stížnost na kvalitu poskytovaných Stravovacích služeb musí být podána nejpozději do 3 (tří) dnů od poskytnutí Stravovacích služeb.
 3. Zprostředkovatel odpoví na stížnost do 14 (čtrnácti) dnů od doručení Stížnosti. Zákazník obdrží odpověď na adresu, ze které byla stížnost odeslána, nebo na adresu, kterou Zákazník uvedl ve stížnosti.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Doručuje-li Zákazník podle těchto VOP na email Zprostředkovatele, musí v e-mailu uvést následující:
 • Předmět, který označuje, čeho se e-mail týká,
 • Jméno a příjmení,
 • Číslo objednávky.

E-maily bez těchto údajů se považují za nedoručené.

2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit nebo zrušit, a to stejným způsobem, jakým tyto VOP uveřejnil.

3. Smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Restaurací se řídí právem České republiky.

4. Veškeré spory mezi Zákazníkem, Zprostředkovatelem a Restaurací týkající se Smlouvy a/nebo těchto VOP jsou příslušné řešit věcně a místně příslušné soudy České republiky.

5. Zákazník spotřebitel má podle Zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869 (http://www.coi.cz). Formulář k mimosoudnímu řešení Spotřebitelských sporů naleznete na stránkách: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

PŘÍLOHA Č. 1

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

 

Společnost Food Stories Agency s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 17623880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 373791, (dále jako „Zprostředkovatel“), a provozovatel restaurace, se kterou jste uzavřeli smlouvu o využívání Stravovacích služeb:


Vám tímto sdělují, že:

 • se na tuto smlouvu nevztahují ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Zákazník, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 1829 a násl. Občanského zákoníku, a to z důvodu, že smlouva spočívá ve smyslu § 1837 písm. j) Občanského zákoníku ve stravování, a podle smlouvy má být plněno k určitému datu;
 • od smlouvy můžete odstoupit nejpozději do 21:00, a to v den před plánovanou návštěvou Restaurace;
 • odstoupit od smlouvy můžete prostřednictvím formuláře na Internetových stránkách www.restaurant-week.cz.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 • V případě odstoupení od smlouvy, máte nárok na vrácení Ceny služeb do 7 dnů od potvrzení odstoupení od smlouvy Zprostředkovatelem. Cena služby bude vrácena na Váš bankovní účet, ze kterého byla cena služby uhrazena.