Pravidla vědomostní soutěže

Pravidla vědomostní soutěže (dále jako „Pravidla“)

I.Obecná ustanovení 

 1. Food Stories Agency s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 17623880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 373791  (dále jako „Pořadatel“), vyhlašuje soutěž s názvem „[Fotografická soutěž]“ (dále jako „Soutěž“).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových stránkách https://restaurant-week.cz/regulations
 3. Soutěž probíhá na území České republiky od [date of beginning] do [date of end] (dále jako „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v Soutěži 

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let (dále jako „Soutěžící“).
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoliv další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 3. Účastník Soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži.

III. Základní informace o soutěži 

 1. Soutěže se mohou účastnit pouze Soutěžící, kteří sledují a olajkují profil @restaurantweek_cz (Instagram) nebo Restaurant Week Česko (Facebook).
 2. Úkolem Soutěžících je odpovědět na otázku položenou Pořadatelem na svém profilu sociálních sítích Facebook nebo Instagram (dále jako „Soutěžní příspěvek“).
 3. Soutěžící mohou odpovědět na otázku v Soutěžním příspěvku prostřednictvím svých účtů na sociálních sítích Facebook nebo Instagram.
 4. Množství výherních komentářů, typ výherních cen a množství výherních cen je vždy uvedeno v Soutěžním příspěvku.
 5. Výherce určí osoby pověřené Pořadatelem (dále jako „Komise“).
 6. Komise na základě vlastního uvážení vybere jednoho výherce soutěže (dále jako „Výherce“), který správně zodpověděl otázku Soutěžního příspěvku a získá vstupenku pro dva hosty na podzimní vydání festivalu Restaurant Week v hodnotě 590/790 Kč (na jednoho hosta).

IV. Výherní cena

 1. Výherci soutěže budou informováni o výhře prostřednictvím soukromé zprávy zaslané skrze sociální síť Instagram nebo Facebook, podle toho, na které sociální síti se Soutěžící zúčastnil Soutěže.
 2. Výherce bude osloven Pořadatelem zprávou na sociální síť Facebook nebo Instagram 1 dne po vyhlášení výsledků soutěže. V této zprávě vyzve Výherce aby Pořadateli do 7 dní předal následující údaje: Jméno, Příjmení, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 3. Nesplní-li Výherce pravidla Soutěže, ztrácí nárok na výherní cenu. V takovém případě vybere Komise jiného Výherce nebo Soutěž zruší.
 4. Výherní cena má hodnotu nižší než 10.000,- CZK. Výherce nemůže požadovat náhradní plnění.

V. Osobní údaje

 1. Pořadatel Soutěže, v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako "GDPR"), informuje o tom, že zpracovává Soutěžícími poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání výherní ceny.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údaje Soutěžících je:
 • Zpracování na základě plnění a uzavření smlouvy podle čl. 6 písm. b) GDPR;
 • zpracování na základě oprávněných zájmů Správce podle čl. 6 písm. f) GDPR.

3. Osobní údaje Soutěžících mohou být předány třetím osobám, zejména subjektům, které se podílejí na předání nebo dopravě Výherní ceny Soutěže.

4. Soutěžní příspěvky zveřejňují samotní Soutěžící na sociálních sítích Instagram a Facebook, které jsou samostatnými správci osobních údajů. Proto Soutěžícím doporučujeme, aby se seznámili s pravidly zpracování osobních údajů těchto třetích stran:

 • Facebook: Informace o zpracování osobních údajů na sociální síti Facebook naleznete zde.
 • Instagram: Informace o zpracování osobních údajů na sociální síti Instagram naleznete zde.

5. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Soutěžící tato práva:

6. Přístup ke svým osobním údajům;

7. Opravu osobních údajů;

8. Výmaz osobních údajů;

9. Omezení zpracování osobních údajů;

10. Přenositelnost osobních údajů;

11. Námitku proti zpracování osobních údajů;

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejím vyhlášením na internetové adrese https://restaurant-week.cz/regulations. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus jakkoliv narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 5. Soutěžící má právo podat stížnost na průběh Soutěže. Za účelem usnadnění procesu by stížnost měla obsahovat minimálně identifikační údaje Soutěžícího (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a volitelně telefonní číslo) s uvedením oprávněných námitek a připomínek k Soutěži. Stížnost je nutné zaslat na adresu [email protected] nebo do sídla Pořadatele.  V e-mailu Zákazník uvede předmět „Stížnost k soutěži“. Stížnost musí být podána do 7 dnů od ukončení Soutěže.
 6. Pořadatel odpoví na stížnost do 14 (čtrnácti) dnů od doručení Stížnosti. Soutěžící obdrží odpověď na adresu, ze které byla stížnost odeslána, nebo na adresu, kterou Soutěžící uvedl ve stížnosti.
 7. Soutěžící má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869 (http://www.coi.cz). Formulář k mimosoudnímu řešení Spotřebitelských sporů naleznete na stránkách: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
 8. Datum vydání Pravidel: 24.10.2023.